Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Välkommen!


Om du besöker sidan från en mobil enhet ser du en nedskalad version, för att se fullversionen tryck på "Gå till webbversion" längst ned till vänster på sidan.
Anmälan till VT 2020
2019-12-01 20:00

Hej

Nu är bokningsfunktionen öppen för er som redan är medlemmar. Ni går alltså in och bokar och betalar er plats. 1 januari öppnas bokningsfunktionen upp för övriga som inte varit medlemmar under höstterminen.


Nytt för denna terminen är en nybörjargrupp för flickor 7-12 år. 


För att göra din anmälan klicka här


Har du frågor är du välkommen att maila till: vanersborgsgf@gmail.com


Du måste logga in innan du ser vilka grupper som är bokningsbara.


Välkomna med era anmälningar!


Alla grupper startar vecka 3 om inte ni får andra besked av ledarna för resp. grupp.


/ Styrelsen


Vi söker ledare till höstens grupper!
2019-09-08 14:24

V.37 startar terminen upp för våra barngrupper. Vi söker just nu hjälptränare till vissa grupper. Hör av dig till palexandra89@gmail.com om du är intresserad av att testa på att vara tränare, gymnastikerfarenhet är ett plus, men inget krav. Man måste vara minst 14 år. Varje grupp har en huvudtränare som planerar träningen och instruerar hjälpledare. Arvode fås.


Dessa grupper saknar ledare:

Gymmixhallen flickor 8-9 år söndagar kl 14:00-15:00, en hjälpledare

Onsjö flickor och pojkar 4-6 år onsdagar kl 17:00-18:00, en hjälpledare

Onsjö flickor 7-9 år onsdagar kl 18:00-19:00, en hjälpledare

Gymmixhallen flickor 10 år onsdagar kl 16:30-18:00, 1-2 hjälpledare

Gymmixhallen flickor 11 år onsdagar kl 17:30-19:00, 1-2 hjälpledare


Med vänliga hälsningar Barn- och Ungdomskommittén

Anmälan
2018-08-08 13:05
Nyheter


Sedan HT 2018 använder sig föreningen av ett nytt bokningssystem för anmälan till vår verksamhet. Alla som redan är medlemmar har förtur till att återanmäla sig i grupperna. Därefter öppnas anmälan för övriga, som inte tidigare varit medlemmar. 


Till våra tävlingsgrupper kan man inte anmäla sig via bokningssidan. Har du tidigare erfarenhet av AG, Trupp, Aerobics eller Cheer är du välkommen att maila oss för kontakt.


OBS! 
En förändring är att man vid bokningstillfället betalar direkt med kort. För nya medlemmar kommer det fortsättningsvis vara möjligt till två "prova-på-tillfällen". Dessa är de två första gångerna på terminen. Slutar någon efter dessa två gånger får man pengarna tillbaka. Har tredje veckan passerat sker ingen återbetalning.


Har du frågor är du välkommen att maila till: vanersborgsgf@gmail.com


För att göra din anmälan klicka här


Du måste logga in innan du ser vilka grupper som är bokningsbara. 
Integritetspolicy
2018-05-23 10:45
Integritetspolicy Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Vänersborgs Gymnastikförening (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen

 • Föreningsadministration

 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet

 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

 • Licenshantering

 • Ansökan om bidrag

 • Sammanställning av statistik och uppföljning

 • Utbildningar arrangerade av föreningen

 • Kontakt med medlem

 • Besök på vår hemsida

 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)

 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättsligförpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt

 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.


Nyheter från våra grupper
Truppgymnastik Flicksektionen, 26/03 09:58 
Truppgymnastik Flicksektionen, 18/03 21:04 
Truppgymnastik Flicksektionen, 17/10 20:46 
Truppgymnastik Pojksektionen, 29/08 19:38 
AG, 05/07 22:43 
Truppgymnastik Pojksektionen, 18/05 14:05